LOKALITY

Prirodainfo.cz  >  Lokality >  PR Čerňavina

PR Čerňavina

typ lokality: PR

POPIS LOKALITY

Lesní porosty vrcholu a svahů kóty Ostrý na podloží mocného souvrství godulskýh vrstev. Katastrální území: Tyra, Košařiska, Nadmořská výška: 780 – 1044 m, výměra: 61,32 ha, vyhlášeno: 1999.

Zachovalé přírodě blízké lesní porosty karpatského typu na převažujících prudkých svazích v severní části s hluboce zaříznutým korytem štěrkonosného potoka. Prostorově a věkově rozrůzněné stromové patro vytváří vhodné podmínky pro výskyt vzácných a ohrožených druhů.

Z rostlin to jsou například hořepník tolitovitý, kýchavice bílá, kapradina laločnatá, význačný karpatský druh kyčelnice žlaznatá. Na starších bucích se hojně vyskytuje dřevokazná houba troudnatec kopytovitý. Na pralesovitý porost je vázáno mnoho druhů ptáků jako jsou datlík tříprstý, strakapoud bělohřbetý, datel černý, čáp černý, holub doupňák a jeřábek lesní. V posledních letech lze v této oblasti pozorovat také rysa ostrovida a vlka.

Jádro rezervace tvoří porosty se složitou strukturou a s průměrným věkem nejstaršího patra kolem 180 let. Hlavní úroveň tvoří buk lesní často s rozvolněným korunovým zápojem. Především v okolí prameniště se k němu přidružuje javor klen. Do nadúrovně výrazně zasahuje smrk ztepilý, často se znaky smrků horského ekotypu - úzká kuželovitá hluboce zavětvená koruna. Vedle smrku se ojediněle vyskytuje i jedle bělokorá. V blízkosti hřebene vykazují lesní porosty znaky bývalého pastevního lesa. Vedle místních názvů (Salaš Ostrý, Salaš Kozinec ) o tom svědčí křivolaké kmeny nižšího vzrůstu a častý růst stromů ve skupinách dokládající výmladkový původ.

Území je přístupné pouze po značené turistické cestě.


Třinec / Tyra

Třinec / Tyra

orientační zobrazení mapovacích kvadrátů

Z ENCYKLOPEDIE - NACHÁZEJÍCÍ SE V LOKALITĚ

SAVCI


OBOJŽIVELNÍCI a PLAZI